လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ငါးစာများအတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်

Last Updated: 2018-09-19 07:46:39

Summary
ငါးစာများအတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထား ရယူခြင်း။
Description

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

ငါးစာများကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

အဆင့် (၁)

ငါးစာများကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုသူသည် တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့် တကွ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထား ရယူရပါမည်။

(က) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ ထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်လွှာ နှင့် တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံ၊ တင်သွင်းမည့်ရေထွက်ပစ္စည်း အမျိုးအစား၊ တင်ဆောင်လာမည့်ယာဉ် အမျိုးအစားတို့အား ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်။

(ခ) တင်ပို့လာမည့်နိုင်ငံမှ အခွင့်အာဏာရှိသူမှ ထုတ်ပေးသည့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် မိတ္တူ (Health Certificate)

(ဂ) ပင်ရင်းနိုင်ငံလက်မှတ်

(ဃ) ကျန်းမာရေးလက်မှတ် (Sanitary Certificate)

(င) HACCP လက်မှတ်

(စ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(ဆ) ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း

(ဇ) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စျ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(ဆ) စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပေးသော ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လိုင်စင်

 

အဆင့်(၂)

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ စစ်ဆေးရေးနှင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးဌာနမှ လျှောက်လွှာများအား ပြည်စုံမှန်ကန်မှု ရှိမရှိကို စစ်ဆေးပြီး စာရင်းမှတ်တမ်း ရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာများကို လျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှ အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကို ငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လျှောက်လွှာ ရှင်များကို ဌာနမှ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်း ခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိသောသူသည် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကို ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ထားသော ဆိပ်ကမ်း သို့မဟုတ် နယ်စပ်စခန်းများသို့ တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီး ရောက်ရှိလာသော ငါးစာများကို သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အကောက်ခွန်ဌာနသို့ လိုအပ်သည့်စာရွက် စာတမ်းများကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေးစနစ် (MACCS) မှတဆင့်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးနိုင်ရန်နမူနာကိုပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှ ငါးစာများကို လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

 

အဆင့်(၄)

ရောဂါကင်းရှင်းသော ငါးစာများအတွက် ဌာနမှ ကျန်းမာရေး ထောက်ခံ ချက် (Health Certificate) အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးစနစ် MACCS မှတဆင့် နိုင်ငံတွင်း ဆက်လက် တင်သွင်း ခွင့်ကို သဘောတူကြောင်း “Agree” ရလာဒ်ကို ပေးပို့မည် ဖြစ်သည်။ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအတွက် ကျသင့်သော ကုန်ကျစရိတ်များကို တင်သွင်းလာသူမှ ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။

 

မှတ်ချက်

  • ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် လျှောက်ထားချိန်မှစ၍ ၇ (သို့) ၁၀ ရက်ကြာမြှင့်နိုင်သည်။
  • Microbiological စစ်ဆေးမှုမှ pathogens ငါးမျိုးအတွက် အချိန် ၅ ရက်ခန့်ကြာမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
  • ဓါတ်ခွဲစိစစ်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ် ၅၀,၀၀၀ ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/88