လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်

Last Updated: 2022-02-02 05:44:20

ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/87