လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်

Last Updated: 2022-02-02 05:44:20

Summary
ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူခြင်း။
Description

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

အဆင့်(၁)

ရေထွက်ကုန်ပစွည်းများကို ပြည်ပသို့တင်ပို့လိုသူသည် တင်ပို့ခွင့် ထောက်ခံချက် နှင့် ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲပါစာရွက်စာတမ်းများ နှင့် တကွ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သုတေသနဌာနစုတွင် လျှောက်ထားရယူရပါမည် -

(က) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီ မန်းနေဂျင်းဒါရိုက်တာ(သို့မဟုတ်)ဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထား သောလျှောက်လွှာ။

(ခ) ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ၏ ဝန်ခံကတိ (မူရင်း)

(ဂ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice) (မူရင်း)

(ဃ) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract) (မူရင်း)

(င) ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း(မူရင်း)

(စ) ပို့ကုန်ကြေငြာလွှာ (မိတ္တူ)

(ဆ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန မှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်။ (မိတ္တူ)

(ဇ)စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှရရှိထားသောပို့ကုန်/သွင်းကုန် လိုင်စင် (မိတ္တူ)

(ဈ) Micro စစ်ဆေးခပေးသွင်းထားသည့် ပြေစာမိတ္တူ

(ည) Chemical စစ်ဆေးခ ပေးသွင်းထားသည့် ပြေစာမိတ္တူ

(ဋ) Physical စစ်ဆေးခ ပေးသွင်းထားသည့် ပြေစာမိတ္တူ

အဆင့်(၂)

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာများအားပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိကို စစ်ဆေးပြီး စာရင်းမှတ်တမ်းရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာများကို လျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကို ငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သောလျှောက်လွှာများအတွက်သုံးနာရီအတွင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံအတည် ပြုချက်ကို မြန်မာ့အကောက်ခွန်ဌာနသို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရာတွင် အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သုတေသနဌာနစု (QCRS) မှ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းအတွက် စစ်ဆေး ကြီးကြပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် QCRS မှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း၊ ဓါတုပါဝင်မှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောရောဂါပိုးမွှားများအား အဏုစိပ် စစ်ဆေးခြင်း များကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးခများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှောက်ထားသူမှကျခံရမည်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောစစ်ဆေးမှု ရလာဒ်များအတွက်  QCRS မှ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

  • -တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်လုပ်ငန်းစဉ်အား စာရွက်စာတမ်းများ ပြည်စုံမှန်ကန် ပါက (၁) ရက် ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
  • -ဓါတ်ခွဲရလဒ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား (၇) ရက်မှ (၁၀) ရက် ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
  • -ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လုပ်ငန်းစဉ်အား စာရွက်စာတမ်းများ ပြည်စုံ မှန်ကန်ပါက (၁) ရက် ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
  • -ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသောဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခများအတွက် တင်ပို့သူမှ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
  • -တင်ပို့သူသည် တင်သွင်းနိုင်ငံများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အစားအသောက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံစိတ်ချမှုဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ အတွက် သန့်ရှင်းမှု၊ နေရာအဆောက်အအုံသတ်မှတ်ချက်များ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာ လုပ်ဆောင်ရမည်။
  • -တင်ပို့သူမှ ဥပဒေ၊ ညွှန်ကြားချက်၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရပါမည်။
  • -လျှောက်ထားသူသည် တင်သွင်းနိုင်ငံများ၏ လိုအပ်ချက်များအားသိရှိပြီး ယင်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ကျန်းမာရေးထောက်ခံ ချက်လက်မှတ်အား လျှောက်ထား ရမည်ဖြစ်သည်။

 

 

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/87