လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်

Last Updated: 2022-02-02 08:26:32

Summary
ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူခြင်း။
Description

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့် (၁)

ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို စားသုံးရန်အတွက် ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုသူသည် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရယူရပါမည် -

  • (၁) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့လိပ်မူထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့်ကုမ္ပဏီမန်းနေဂျင်းဒါရိုက်တာ (သို့) ဒါရိုက်တာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်လွှာနှင့်တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံ၊ တင်သွင်းမည့်ရေထွက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ တင်ဆောင်လာမည့် အမျိုးအစား တို့အား ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်။
  • (၂) တင်ပို့လာမည့်နိုင်ငံမှအခွင့်အာဏာရှိသူမှထုတ်ပေးသည့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်မိတ္တူ (Health Certificate)
  • (၃) ပင်ရင်းနိုင်ငံလက်မှတ် (မိတ္တူ)
  • (၄)ကျန်းမာရေးလက်မှတ် (Sanitary Certificate) (မိတ္တူ)
  • (၅)ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice) (မူရင်း)
  • (၆)ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း (မူရင်း)
  • (၇)ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract) (မူရင်း)
  • (၈)ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မိတ္တူ)
  • (၉)စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပေးသော ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင် (မိတ္တူ)

အဆင့်(၂)

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သုတေသနဌာနစုမှ လျှောက်လွှာများအား ပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိကိုစစ်ဆေးပြီးစာရင်းမှတ်တမ်းရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာများကို လျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကိုငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လျှောက်လွှာရှင်များကိုဌာနမှ တင်သွင်း ခွင့်ထောက်ခံချက်အား Trade Net 2.0 စနစ်ကို အသုံးပြု၍ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိသောသူသည် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကို ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

 အဆင့်(၃)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ထားသော ဆိပ်ကမ်း(သို့မဟုတ်)နယ်စပ်စခန်းများသို့တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီးရောက်ရှိလာသောရေထွက်ပစ္စည်းများကို သွင်းကုန်ကြေညာလွှာလုပ်ဆောင် ရန် အတွက် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို့ လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေးစနစ် (MACCS) မှတဆင့်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးနိုင်ရန် နမူနာကို ပေးပို့ရမည် ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှ ရေထွက်စ္စည်းများကို လိုအပ်ချက်နှင့် အညီစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၄)

စားသုံးရန်အတွက် စိတ်ချရပြီး ရောဂါကင်းရှင်းသော ရေထွက်ပစ္စည်းများအတွက် ဌာနမှ ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက် (Health Certificate) အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးစနစ် MACCS မှတဆင့် နိုင်ငံတွင်း ဆက်လက်တင်သွင်းခွင့်ကို သဘောတူကြောင်း “Agree”ရလာဒ်ကိုပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ဓါတ်ခွဲ စစ်ဆေးမှု အတွက် ကျသင့်သော ကုန်ကျစရိတ် များကို တင်သွင်းလာသူမှကျခံရမည်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်ပါက ရလာဒ်များအတွက် တင်ပို့လာမည့်နိုင်ငံမှ အခွင့်အာဏာရှိသူထံသို့ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်-

 • *ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် လျှောက်ထားချိန်မှစ၍ ၅ (သို့) ၇ ရက်ကြာမြှင့်နိုင်သည်။
 • *Microbiological စစ်ဆေးမှုမှ pathogens ငါးမျိုးအတွက်အချိန်(၅) ရက်ခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ် သည်။
 • *ဓါတ်ခွဲစိစစ်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ် ၅၀,၀၀၀ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ တင်သွင်းလာသည့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ထပ်မံစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါက စစ်ဆေးခ ထပ်မံကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/86