လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ငါးနှင့်ရေနေသတ္တဝါအရှင်များအတွက် တင်ပို့ခွင့် ထောက်ခံချက် နှင့် ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်

Last Updated: 2018-09-19 07:31:02

Summary
ငါးနှင့်ရေနေသတ္တဝါအရှင်များအတွက် တင်ပို့ခွင့် ထောက်ခံချက် နှင့် ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထား ရယူခြင်း။
Description

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

ငါးနှင့်ရေနေသတ္တဝါအရှင်များ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့်(၁)

ငါးနှင့်ရေနေသတ္တဝါအရှင်များကို ပြည်ပသို့တင်ပို့လိုသူသည် တင်ပို့ခွင့် ထောက်ခံချက် နှင့် ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲပါစာရွက်စာတမ်းများ နှင့် တကွ ငါးစစ်ဆေးရေးနှင့်အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးဌာန (FIQCD) တွင် လျှောက်ထား ရယူရပါမည်။

  • ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ ထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်လွှာ။

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိငါးမွေးမြူရေးခြံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မိတ္တူ)

(ဂ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice) (မိတ္တူ)

(ဃ) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract) (မိတ္တူ)

(င) ကုန်ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း(မိတ္တူ)

(စ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်။ (မိတ္တူ)

(ဆ) စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှရရှိထားသောပို့ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင် (မိတ္တူ)

(ဇ) Micro စစ်ဆေးခပေးသွင်းထားသည့် ပြေစာမိတ္တူ

(ဈ) Chemical စစ်ဆေးခ ပေးသွင်းထားသည့် ပြေစာမိတ္တူ

(ည) Physical စစ်ဆေးခ ပေးသွင်းထားသည့် ပြေစာမိတ္တူ

 

အဆင့်(၂)

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာများအားပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးပြီး စာရင်းမှတ်တမ်း ရေးသွင်းမည် ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာများကို လျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှ အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကို ငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လျှောက်လွှာရှင်များအတွက် သုံးနာရီအတွင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံအတည်ပြုချက်ကို မြန်မာ့အကောက်ခွန်ဌာနသို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရာတွင် ငါးစစ်ဆေးရေးနှင့်အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးဌာန (FIQCD) မှ ငါးနှင့် ရေနေသတ္တဝါအရှင်များကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းအတွက် စစ်ဆေးကြီးကြပ်မည်ဖြစ်သည်။ FIQCD မှငါးများကို ငါးအမျိုးအစားအလိုက် သီးသန့်ကန် ထဲတွင် ဓါတု၊ ဇီဝ လေထုသန့်ရှင်းရေးစက်များထားရှိပြီး အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော နိုက်ထရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းကို သန့်စင်ပေးပြီး စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်ပါက FIQCD မှ ငါးများအတွက် လေကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန်ကိုလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် FIQCD မှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း၊ ဓါတုပါဝင်မှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောရောဂါပိုးမွှားများအားအနုစိတ်စစ်ဆေးခြင်းများကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးခများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှောက်ထားသူမှကျခံရမည်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောစစ်ဆေးမှုရလာဒ်များအတွက် FIQCD မှကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

  • လျှောက်ထားမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် အချိန် ၇ ရက်မှ ၁၀ အထိကြာမြှင့်နိုင်သည်။
  • ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသော ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခနှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအတွက် တင်ပို့သူမှ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
  • အစားအသောက်ဆိုင်ရာလုံခြုံစိတ်ချမှုဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် သန့်ရှင်းမှု၊ နေရာအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည်။
  • တင်ပို့သူမှ ငါးနှင့်ရေနေသတ္တဝါများ၏ကျန်းမာရေး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုမရှိစေရန် သယ်ယူပို့ဆောင်ချိန် အတွင်းဂရုတစိုက်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ လိုအပ်ပါက ငါးများကို ရေအေးတွင်ထည့်၍ သယ်ဆောင်ရပါမည်။
  • တင်ပို့သူမှ HACCP/GMP and CITIES ၏လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရပါမည်။

 

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/85