လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

သိုးနှင့်ဆိတ်အရှင်များ အတွက်တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့်တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်

Last Updated: 2018-09-15 16:59:04

Summary
သိုးနှင့်ဆိတ်အရှင်များ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် လိုက်နာ‌ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
Description

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

သိုးနှင့်ဆိတ်အရှင်များ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့်(၁)

သိုးနှင့်ဆိတ်အရှင်များကို ပြည်ပသို့တင်ပို့လိုသူသည် တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင်လျှောက်ထားရယူရပါမည်။

(က) တင်ပို့ခွင့်လျှောက်လွှာ

(ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောလျှောက်လွှာ။

(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိမွေးမြူရေးခြံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(င) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်

(ဆ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(ဇ) ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန်လုပ်ဆောင်ရမည့်လိုအပ်ချက်

(ဈ) ပုံစံ ၆

(ည) ပုံစံ ၂၆

အဆင့်(၂)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာများအားပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပြီး စာရင်းမှတ်တမ်းရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသောလျှောက်လွှာများကိုလျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှလျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကိုငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံ မှန်ကန်သောလျှောက်လွှာရှင်များအတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်အမှတ်အသားတပ်ဆင်ခြင်း၊ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုကို  ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

သိုးနှင့်ဆိတ်များကို သတ်မှတ်ထားသောအရည်အသွေးနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်လည်ကောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသောရောဂါပိုးပါဝင်ခြင်းရှိမရှိကိုလည်းကောင်း နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုရလာဒ်နှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုရလာဒ်များအတွက်ဌာနမှ တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်နှင့်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် (Veterinary Health Certificate) ကိုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိသောသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကိုဆက်လက် လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

  • လျှောက်ထားမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် အချိန် ၇ ရက်မှ ၁၀ အထိကြာမြှင့်နိုင်သည်။
  • ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသောဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခနှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအတွက် တင်ပို့သူမှပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

 

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/77