လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ကျွဲ၊ နွားအရှင်များ အတွက် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်

Last Updated: 2018-09-14 16:24:25

Summary
ကျွဲ၊ နွားအရှင်များ အတွက် ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရခြင်း။
Description

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

ကျွဲ၊ နွားအရှင်များ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

အဆင့် (၁)

ကျွဲ၊ နွား အရှင်များကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုသူသည် တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် နှင့်တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရပါမည်။

  • ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ ထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်လွှာ

(ခ) တင်ပို့လာမည့်နိုင်ငံမှ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန၏ အခွင့်အာဏာရှိသူမှ ထုတ်ပေးသည့် တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် မိတ္တူ (Veterinary Health Certificate)

(ဂ) မွေးမြူရေးခြံအားမှတ်ပုံတင်ထားသောလက်မှတ်ရှိပါက

(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(င) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်

(ဆ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(ဇ) ပုံစံ ၆

(စျ) ပုံစံ ၂၆

(ည) တိရိစ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားသောစာရွက်စာတမ်းများ

အဆင့်(၂)

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာများအားပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးပြီး စာရင်းမှတ်တမ်း ရေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာများကို လျှောက်ထားသူထံသို့ ဌာနမှ အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာများကို မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကို ငြင်းဆိုခံရပါက ဤအဆင့်တွင်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လျှောက်လွှာ ရှင်များကို ဌာနမှ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်း ခွင့်ထောက်ခံချက်ရရှိသောသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီး ဌာနတွင် တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကိုဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်(၃)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတ်မှတ်ထားသောဆိပ်ကမ်း သို့မဟုတ် နယ်စပ်စခန်းများသို့ တင်သွင်းခွင့်ရရှိပြီး ရောက်ရှိလာသော ကျွဲ၊ နွားများကို သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အကောက်ခွန်ဌာနသို့လည်းကောင်း မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ရန် လည်းကောင်း လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးစနစ် (MACCS)မှတဆင့်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းလာသော ကျွှဲ၊ နွားများသည် ခွာနာ လျှာနာရောဂါကင်းရှင်းသောနိုင်ငံများမှ ဖြစ်ကြောင်း မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၏Disease Diagnosis Laboratory တွင် စစ်ဆေးရပါမည်။ သို့မဟုတ်ပါက (O1, A22, and Asia 1) ခွာနာ လျှာနာရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးနောက် တိရိစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်းအတွင်းရှိ တာဝန်ခံဖြစ်သူ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်၏ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် (၂၁) ရက် ကြာသည်အထိထိန်းသိမ်းထားရှိခဲ့သော တိရိစ္ဆာန်များ ဖြစ်ရပါမည်။ တင်ပို့နိုင်ငံတွင် Babesiosis and Anaplasmosis ရောဂါများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းရှိပါက တင်သွင်းလာသောတိရိစ္ဆာန်များသည် အဆိုပါရောဂါများအတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖြစ်ရမည်။

 

အဆင့်(၄)

ကူးစက်ရောဂါကင်းသော ကျွဲ၊ နွားများအတွက် ဌာနမှ တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် (Veterinary Health Certificate) ကိုတင်သွင်းလာသူထံထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းလာသောတိရိစ္ဆာန်များကို စစ်ဆေးနိုင်ရန် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် စစ်ဆေးရေးစခန်းများကို ဖွင့်လှစ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ကျွဲ၊ နွားတင်သွင်းလာသူမှ တိရိစ္ဆာန်စစ်ဆေးခ ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းခ နှင့် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များအတွက် (တစ်ကောင်ကို ၁၀,၀၀၀ ကျပ်နှုန်း) ကျသင့်ငွေများကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းလာသောတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ခြင်းစီ၏ ရောဂါကင်း ကြောင်းစစ်ဆေးမှု ရလာဒ်ပါရမည်။ ဌာနမှသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားသော ရောဂါစာရင်းများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းတင်သွင်းခြင်း မပြုမှီ ရက် (၃၀) ကြိုတင်၍ စစ်ဆေးမှုပြုထားရမည်။

မှတ်ချက်

ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် လျှောက်ထားချိန်မှစ၍ ၇ (သို့) ၁၀ ရက်ကြာမြှင့်နိုင်သည်။

၁။ တင်သွင်းလာသော တိရိစ္ဆာန်များသည် တင်ပို့လိုသည့် အချိန် သို့မဟုတ် တင်ပို့မည့်နေ့ရက်မတိုင်မှီ (၁၂) လအတွင်း Anthrax, Rinderpest, Bovine Spongiform Encephalopathy and Contagious Bovine Pleuropneumonia စသည့်ရောဂါများကို စစ်ဆေးပြီးဖြစ်ရမည်။

၂။ တင်ပို့မည့်အချိန်မတိုင်မှီ ရက် (၃၀) အတွင်းအောက်ဖော်ပြပါရောဂါများစစ်ဆေး၍ ရောဂါကင်းရှင်း ကြောင်းကို တင်သွင်းလာသော တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ချင်းစီ ဓါတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးချက် မှတ်တမ်းများနှင့် အတူတင်ပြရမည်။

(က) တီဘီရောဂါအတွက် intradermal tuberculim စစ်ဆေးချက်

(ခ) ဘရူဆဲလား သားလျှောရောဂါအတွက် Brucella abortus antingen ကိုသုံး၍ serum agglutination test သို့မဟုတ် complement fixation test ဖြင့် စစ်ဆေးချက်။

(ဂ) Bluetongue နှင့် Enzootie Bovine Leukossi ရောဂါများအတွက် agar-gel immunodiffusion test ဖြင့်စစ်ဆေးချက်။

(ဃ) (Infectious Bovine Rhinotracheitis, Infectious Pastular Vulvovaginitis ရောဂါများအတွက် serum neutralization test ဖြင့်စစ်ဆေးချက်။

(င) Johne’s Disease ရောဂါကို complement fixation test or direct facial smear method ဖြင့်စစ်ဆေးချက်။

(စ) Contagious Bovine Pleuropneumonia ရောဂါကို Complement fixation test ဖြင့်စစ်ဆေးချက်။

၂။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပါက တိရိစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါစစ်ဆေးရေးထိန်းချုပ်ရေးစခန်းအတွင်းသို့ နောက်ဆုံး တိရိစ္ဆာန်ကိုစခန်းတွင်းသို့ ထည့်သွင်းထားရှိပြီးသည့်အချိန်မှ စတင်၍ အနည်းဆုံး ၁၀ ရက် သို့မဟုတ် လိုအပ်ပါက ထို့ထက်ပို၍ ရောဂါထိန်းသိမ်းရေးစခန်း၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

၃။ တင်သွင်းလာသောတိရိစ္ဆာန်များကို ရောဂါထိန်းသိမ်းပြီးကင်းရှင်းပါက နောက်ဆုံးတိရိစ္ဆာန်ကို ထိန်သိမ်း ရေးစခန်းမှထုတ်ပေးသည့် အချိန်မှ (၃)ရက် အတွင်းသယ်ယူခွင့် ပြုမည်ဖြစ်သည်။

၄။ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးဌာန၏ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အလုံပိတ်မော်တော်ယာဉ် (သို့မဟုတ်) ထရပ်ကားဖြင့် စခန်းမှတင်သွင်းလာသောတိရိစ္ဆာန်များကို ခွင့်ပြုထားသော မွေးမြူရေးနေရာသို့ သယ်ဆောင်ရမည်။

 

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/69