လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

မြေဩဇာတင်သွင်းခွင့်/ တင်ပိုခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း

Last Updated: 2023-03-31 03:38:53

မြေဩဇာတင်သွင်းခွင့်/ တင်ပိုခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/55