လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းအဆင့်ဆင့် (ပသက)

Last Updated: 2022-04-07 07:38:15

Summary
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဌာနခွဲမှ ပို့ကုန်/သွင်းကုန် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုရယူခြင်း။
Description

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းအဆင့်ဆင့်

(ပသက)

အဆင့် (၁)

ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံကို အင်တာနက်ရရှိသည့်မည်သည့်နေရာမှမဆို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Online Services ဖြစ် သည့် Tradenet 2.0 စနစ်အသုံးပြု၍လျှောက်ထားနိုင်ပါ သည်။

အဆင့် (၂)

လျှောက်ထားသူသည် လျှောက်လွှာပုံစံအားဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားစာရွက်၊ စာတမ်းများအား (pdf) ဖြင့်တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က)      ကုမ္ပဏီ၏ Phone, Fax, Email တို့ပါရှိသည့် Letter Head ပါ လျှောက်လွှာ၊

( ခ )      ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် MyCo (Extract)၊

( ဂ )     အများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်ခွင့်လက်မှတ်၊

(ဃ)      Director List (ပုံစံရယူရန်)၊ (အမည် ၊ ရာထူး၊ လိပ်စာ၊ Colour Passport ဓါတ်ပုံနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးမှုပါဝင်ရမည်)၊

( င )      Director များ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) Passport မိတ္တူ၊

( စ )      လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်(နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက သီးခြားဖော်ပြပေးရန်)၊

(ဆ)      လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်/Passport မိတ္တူ၊

( ဇ )     လုပ်ငန်းအလိုက် အောက်ပါလုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန့်များ ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

(၁)     MIC အတည်ပြုမိန့်/ခွင့်ပြုမိန့်(မိတ္တူ)၊ (MIC ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သော ကုမ္ပဏီများအတွက်)၊

(၂)      SEZ ခွင့်ပြုမိန့်(မိတ္တူ)၊(သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သောကုမ္ပဏီများအတွက်)၊ 

( ဈ )     ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုမှလွှဲပို့သည့် Capital Brought In, Bank Statement အထောက်အထား(ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက်သာ)၊

မှတ်ချက်။      ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့ဆောင်ရွက်လိုသည့်လုပ်ငန်းအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားမှု အပြင်အောက်ပါမှတ်ပုံတင်များကို သီခြားထပ်မံ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

( ၁ )      စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်

( ၂ )      အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင်မှတ်ပုံတင်

( ၃ )      Re-export မှတ်ပုံတင်

( ၄ )      Car Sale Center/ Car Show Room မှတ်ပုံတင်

( ၅ )      ယမကာတင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်

( ၆ )      လက်လီ၊ လက်ကားရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်

အွန်လိုင်းမှလျောက်ထားသူများသည် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ အထောက်အထားများဖြည့်စွက်တင်ပြပြီးပါက နောက်အဆင့်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင် ရန် ‘Submit’ အားနှိပ်ရပါမည်။ လျှောက်ထားသူများအနေဖြင့် လိုအပ်သည့်အထောက်အထားစာရွက်၊ စာတမ်းများနှင့်တကွတင်ပြပြီးပါက လျှောက်ထားသူမှ အဆင့်(၃)အတွက်စောင့်ဆိုင်းရပါမည်။

အဆင့် (၃)

မူဝါဒဌာနခွဲမှ လျှောက်လွှာအားစိစစ်ခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်လွှာမှလိုအပ်ချက်ရှိပါက (သို့မဟုတ်)အချက် အလက်များကွဲလွဲမှုရှိပါကဌာနမှအချက်အလက်များ ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရေးအတွက် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာအားတဖန်လိုအပ် သည်များကို ပြင်ဆင်ကာပြန်လည်တင်ပြရပါမည်။ စိစစ်သုံးသပ်မှုအဆင့်တွင် အချက်အလက်များမှန်ကန်မှုရှိပါက လျှောက်ထားသူမှမှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့်အခြား ကျသင့်ငွေများအားပေးသွင်းရန် အကြောင်း ကြားစာ ရောက်ရှိလာပါမည်။

အဆင့် (၄)

အွန်လိုင်းအသုံးပြုလျောက်ထားသူများသည် အခကြေးငွေများအား MPU e-Commerce Pay ကတ်သုံး၀န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော် တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မည်သည့်ဘဏ်တွင်မဆို စာရင်းသေအပ်ငွေဖွင့်၍သော်လည်းကောင်း ပေးသွင်းရမည့်အခကြေးငွေအားပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းကာလမှာ(၅) နှစ်ဖြစ်ပါသည်။

ပသကမှတ်ပုံတင်ကြေး(တစ်စောင်နှုန်း)-

ကျသင့်ငွေ(ကျပ်)

သက်တမ်း

၂၀၀၀၀၀

၅ နှစ် (ကုမ္ပဏီများ)

၅၀၀၀၀

၁ နှစ် (သမဝါယမအသင်းများ)

၁၀၀၀၀၀

၂ နှစ် (သမဝါယမအသင်းများ)

၁၅၀၀၀၀

၃ နှစ် (သမဝါယမအသင်းများ)

၂၀၀၀၀၀

၃နှစ်အထက်မှ၅ နှစ်ထိ (သမဝါယမအသင်းများ)

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် မိတ္တူမှန် လျှောက်ထားခြင်းတို့အတွက်လျှောက်ထားသူမှ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ် ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၆/၂၀၁၈) တွင်ဖော်ပြထားသော အခြားလိုအပ်သည့် အထောက်အထားစာရွက်နှင့် အတူမူဝါဒဌာနခွဲသို့လျှောက်ထားရပါမည်။ လျှောက်ထားမှုကိစ္စအဝဝကိုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဌာနမှ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင်ကိုယ်စားလှယ်(၅)ဦးအထိခွင့်ပြုမည် ဖြစ်သည်။

ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ် လျှောက်ထားမှုနှုန်းထားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

ပေးသွင်းရမည့်အခကြေးငွေများသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

အမျိုးအစား

ကျသင့်ငွေ (ကျပ်)

ပြင်ဆင်ကြေး

၁ ချက်လျှင် ၁၀၀၀၀ ကျပ်

သက်တမ်းတိုးခြင်း

မှတ်ပုံတင်များအတိုင်း

ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

ပထမကတ်လျှောက်ထားမှုအတွက် ၁၀၀၀၀ ကျပ်၊

ဒုတိယကတ်လျှောက်ထားမှု ၂၀၀၀၀ ကျပ်၊

တတိယကတ်လျှောက်ထားမှု ၃၀၀၀၀ ကျပ်၊

စတုတ္ထကတ်လျှောက်ထားမှုကို ၄၀၀၀၀ ကျပ်၊ 

ပဥ္စမကတ်မြောက်လျှောက်ထားမှု  ၅၀၀၀၀ ကျပ်

ကျသင့်ငွေများ ပေးသွင်းမှုအောင်မြင်ကြောင်း (သို့မဟုတ်) ပေးသွင်းမှုမအောင်မြင်ပါကငွေပေးချေမှုစနစ်မှ ငွေပေးသွင်းသူအားပြန်လည်ပေးသွင်းခြင်းလုပ် ဆောင်ရန်နှင့် လျှောက်လွှာအားပြန်လည်တင်ပြရန်အတည်ပြုချက်နှင့် အကြောင်းကြားစာပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ပေးသွင်းမှုအောင်မြင်ပါက ဌာနမှငွေပေးသွင်း ခြင်းချလံထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အထက်ပါလုပ်ငန်းအဆင့်များအောင်မြင်ပါက ဌာနမှပသကမှတ်ပုံတင်နှင့် အခြားလုပ်ငန်းအလိုက်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထား သည်များရှိပါကထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် လျှောက်ထားသူမှပသကမှတ်ပုံတင်ကိုထုတ်ယူပြီး ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လိုင်စင်ကို ဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင် မည်ဖြစ်သည်။

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/34