လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက် ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း တင်သွင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်

Last Updated: 2022-05-24 09:42:13

Summary
နျူကလီးယားပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း (သို့) ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာများ တင်ပို့ခြင်းအတွက်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း၊
Description

ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက် ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း
တင်သွင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်

၁။    ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက်/ ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းကို တင်သွင်းခြင်း၊ ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းဆောင်ရွက်လိုသူသည် အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနရှိ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် (အစ- ၅)ပုံစံကို ထုတ်ယူလျှောက်ထားနိုင်သည်။
၂။    လျှောက်ထားသူသည် လျှောက်လွှာပုံစံ (အစ-၅)နှင့်အတူ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းဆောင်ရွက်မည့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက်/ ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိ ယာ(သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်စာရွက်စာတမ်း အပြည့်အစုံဖြင့်လျှောက်ထားရမည်။ (လိုင်စင်လျှောက်ထား ရာတွင်လိုအပ်သော အချက်အလက်များအတိုင်း ပြည့်စုံစွာပါဝင်ရမည်။)
၃။    အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနသည် လျှောက်လွှာများကို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ ၊မရှိ စိစစ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်  ကိုက်ညီသောလျှောက်လွှာများကို ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့် (အစ-၆) ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်တွင်လျှောက်ထားသူက သတ်မှတ်အခကြေးငွေကို အဏုမြူစွမ်း အင်ဦးစီးဌာန၏ဘဏ်စာရင်းသို့ ပေးသွင်းရမည်။
၄။    တင်သွင်းလာသော ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက်/ ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ(သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းကို ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့်ပါ ဖော်ပြချက်အတိုင်း မှန်ကန်မှုရှိ၊မရှိ ၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ပြီးပါက အဆိုပါပစ္စည်းအားလက်ဝယ်ထားရှိခြင်းအတွက် အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်လွှာပုံစံ (အစ-၁) ဖြင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထားရမည်။
၅။    ထို့နောက် အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ( အစ-၂) အားထုတ်ပေးပါသည်။
၆။    လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိပြီးသော ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက်/ ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သို့မဟုတ်) ရောင်းချခြင်းများပြုလုပ်မည်ဆိုပါက လျှောက်လွှာပုံစံ (အစ-၃) ဖြင့် အဏုမြူစွမ်အင်ဦးစီးဌာနသို့ လိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်။
၇။    အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိစိစစ်ပြီး သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက် ညီပါကလိုင်စင်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များတွေ့ရှိရပါက လုပ်ငန်းခွင်အားယာယီရပ်ဆိုင်းစေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပြီး ပြန်လည်တည့်မတ်ခြင်းလုပ်ငန်း ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးသောအခါ အသုံးပြုခွင့်လိုင်စင်(အစ-၄) ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။၎င်း အတွက်လျှောက်ထားသူသည် သတ်မှတ်အခကြေးငွေအား သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန၏ ဘဏ်စာရင်းအမှတ်သို့ပေးသွင်းရမည်။
၈။    လိုင်စင်လျှောက်ထားသူသည် အောက်ပါအချက်များအား စနစ်တကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်- 

(က)   ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များဆောင်ရွက်ရန် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ရေးအရာရှိ တစ်ဦးခန့်အပ်ထားရှိခြင်း၊

(ခ)လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ရောင်ခြည်သင့်မှုတိုင်တားရေး ကိရိယာ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများအား အသုံးပြုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ)    ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များ ပြည့်စုံစွာဆောင်ရွက်ခြင်း (ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ၊ လုံခြုံရေး)၊

(ဃ)    ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င)    ခွင့်ပြုမိန့် (လိုင်စင်) ပါ စည်ကမ်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ)    အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားသော ဓာတ်ရောင်ခြည်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကိုလိုက် နာခြင်း၊

(ဆ)    ဓာတ်ရောင်ခြည် လုပ်သားတစ်ဦးချင်းစီ၏ လုပ်ငန်းခွင် ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်ရောက်မှုမှတ်တမ်းများကို  ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊

(ဇ)  ရေဒီယိုသတ္တိကြွပင်ရင်းများ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ခိုးယူခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းနှင့် ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပင်ရင်းများထားရှိသည့်နေရာသို့ ချဉ်းကပ်ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားမြစ်နိုင်ရန်အတွက် လုံခြုံရေးအစီအမံများကို ဆောင်ရွက်ထားရှိခြင်း။

၉။    ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက်/ ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းပြီးဆုံး၍ အသုံးမပြုတော့သော ရေဒီယို သတ္တိကြွပင်ရင်းများအား  မူရင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်တင်ပို့မည့်သူသည် ပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်အား လျှောက်လွှာပုံစံ (အစ-၅) ဖြင့် DAE သို့ လျှောက်ထားရမည်။
၁၀။    လျှောက်လွှာများကိုသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း ၊ စစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်၍ ကိုက်ညီပါက အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှစစ်ဆေးရေးမှူးများ ကလုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်လိုင်စင် (အစ-၆) နှင့် သယ်ဆောင်ခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
၁၁။    အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးရေးမှူးများက လိုင်စင်ရရှိထားသော ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက်/ ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ် ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ပုံမှန်သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်သကဲ့သို့ လိုအပ်ပါက ရှောင်တခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။
၁၂။    အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ ခန့်အပ်ထားသော စစ်ဆေးရေးမှူးများသည်-

(က)    သွားရောက်စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းများအား ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊

(ခ)    လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အားလိုအပ်သည်များ အကြံပြုခြင်း၊ ညွှန်ကြားခြင်း(သို့မဟုတ်) ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း၊

(ဂ)    အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ သွားရောက်စစ်ဆေးသည့် သက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းမိတ္တူများအား လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ထံသို့ (လိုအပ်ပါက) ပေးအပ်ခြင်းနှင့်

(ဃ)    အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်များသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံသို့ တင်ပြလမ်းညွှန်မှုခံယူခြင်း

(င)     စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာအား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံသို့ တင်ပြခြင်းတို့ကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရပါမည်။

 

 

Source: https://myanmartradeportal.gov.mm/my/procedure/26